इतरेग्रन्थाः

विभिन्नग्रन्थेषु प्रमाणत्वेनोप्न्यस्ताः नाममात्रावशिष्टाश्च ग्रन्थाः

ग्रन्थाःकर्तारः

 • 1. अद्वयसिद्धिः श्रीधराचार्यकृता
 • 2. अद्वैतकौस्तुभम् रत्नखेटश्रीनिवासदीक्षितः
 • 3. अद्वैतचन्द्रिका नरसिम्हभट्टः
 • 4. अद्वैतचिन्तामणिः कुमारभवस्वामी
 • 5. अद्वैतप्रकाशकः वासुदेवज्ञानमुनिः
 • 6. अद्वैतपद्यभाष्यम् रामसुब्रह्मण्यशास्त्री
 • 7. अद्वैतवज्रपञ्जरः वेङ्कटनाथः
 • 8. अद्वैतविद्याविजयः कृष्णशास्त्री
 • 9. अद्वैतविवेकः अज्ञातकर्तृकः
 • 10. अद्वैतशतकम् गङ्गाधरः
 • 11. अद्वैतसिद्धान्तमण्डनम् रामसुब्रह्मण्यशास्त्री
 • 12. अद्वैताधिकरणस्रग्धरा रामसुब्रह्मण्यशास्त्री
 • 13. अद्वैतामृतकन्दम् नारायणसरस्वती
 • 14. आनन्ददीपिका शिवानन्दयति
 • 15. उपनिषत्संक्षेपवार्तिकम् भारतीतीर्थः
 • 16. ज्ञानसिद्धिः ज्ञानोत्तमः
 • 17. ज्ञानसुधा ज्ञानोत्तमः
 • 18. तैत्तरीयकटीका वेङ्कटनाथः
 • 19. दुःखद्रुमकुठारः अम्बिकादत्तगौडः
 • 20. नैष्कर्म्यसिद्धिसारार्थः रामतीर्थः
 • 21. नैष्कर्म्यसिद्धिव्याख्या "सारथिः" रामदत्तः।
 • 22. न्यायसुधा ज्ञानोत्तमः
 • 23. पदभूषणम् (गीताव्याख्या) रघुनाथसूरिः
 • 24. पञ्चपादिकाव्याख्या श्रीकृष्णः
 • 25. पञ्चपादिकाविवरणव्याख्या रामतीर्थः
 • 26. प्रमाणवृत्तिनिर्णयः विमुक्तात्मा
 • 27 ब्रह्मतत्वसमीक्षा वाचस्पतिमिश्रः
 • 28. ब्रह्मप्रकाशिका
 • 29. ब्रह्मविद्यातरङ्गिणी नारायणयोगी
 • 30. ब्रह्मसूत्रसारार्थः गौडपादाचार्यः
 • 31. माण्डूक्य भाष्यार्थसङ्ग्रहः राघवानन्दः
 • 32. माण्डूक्य भाष्यव्याख्या मधुरानाथशुक्लः
 • 33. माध्वभ्रान्ति निरासः सूर्यनारायणशुक्लः
 • 34. वेदान्तपरिभाषा काशीनाथशास्त्री
 • 35. वेदान्तभूषणम् परमेष्ठिगुरुः
 • 36. वेदान्तभूषमम् कैवल्येन्द्रः
 • 37. वेदान्तसाख्याख्या रामकृष्णदीक्षितः
 • 38. सिद्धान्तलेशसङ्‌ग्रहव्याख्या मधुसूदनसरस्वती
 • 39. सुरेश्वरवार्तिकव्याख्या ज्ञानोत्तममिश्रः
 • 40. सर्वसिद्धान्तरहस्यटीका बलभट्रः
 • 41. स्वरूपप्रकाशः सदानन्दकाश्मीरी
 • 42. स्वानुभूतिप्रकाशः देवेन्द्रसरस्वती