इतरेग्रन्थाः

विभिन्नपुस्तकालयस्थाः मुद्रिता अमुद्रिताश्च अज्ञातकर्तृनामधेया अद्वैतसिद्धान्त प्रधान ग्रन्थाः

ग्रन्थाःकर्तारः

 • 1. अखण्डात्मप्रकाशिका
 • 2. अखण्डत्वनिरूपणम्
 • 3. अखण्डविषयः
 • 4. अखण्डार्थः
 • 5. अखण्डार्थत्वनिरूपणम्
 • 6. अखण्डार्थत्ववादः
 • 7. अखण्डात्मदीपिका
 • 8. अखण्डैकरसवाक्यार्थः
 • 9. अज्ञानस्वरूपम्
 • 10. अद्वैतचिन्तामणिटीका
 • 11. अद्वैतचूडामणिः
 • 12. अद्वैततत्वरत्नम्
 • 13. अद्वैतदीपः
 • 14. अद्वैतदीपिका
 • 15. अद्वैतनिर्णयः
 • 16. अद्वैतपञ्चरन्त व्याख्या
 • 17. अद्वैतपञ्चरत्न व्याख्या दीघितिः
 • 18. अद्वैतप्रकरणम्
 • 19. अद्वैतप्रकरणम् सव्याख्यम्
 • 20. अद्वैतब्रह्मसुधा
 • 21. अद्वैतबोधप्रकरणम्
 • 22. अद्वैतबोधामृतम्
 • 23. अद्वैत ब्रह्मसिद्धिविनियोगसंग्रहः
 • 24. अद्वैतमकरन्दसारः
 • 25. अद्वैतमकरन्दसङ्गग्रहः
 • 26. अद्वैतमतसारः
 • 27. अद्वैतमुक्ताकलापः
 • 28. अद्वैतमञ्जरी
 • 29. अद्वैतमञ्जरी व्याख्या
 • 30. अद्वैतरत्नकोशः
 • 31. अद्वैतरत्नदीपिका
 • 32. अद्वैतरत्नदीपिकाव्याख्या
 • 33. अद्वैतरत्नप्रकाशः
 • 34. अद्वैतरत्नप्रकाशिका
 • 35. अद्वैतरसमञ्जरी व्याख्या
 • 36. अद्वैततत्वविवेकः
 • 37. अद्वैतविजयः
 • 38. अद्वैतवेदान्तप्रकरणम्
 • 39. अद्वैतवेदान्तविषयः
 • 40. अद्वैतवेदान्तरहस्यकारिकावलिः
 • 41. अद्वैतवेदान्तसंक्षेपः
 • 42. अद्वैतशतकम्
 • 43. अद्वैतश्रुतिभेदनिरासः
 • 44. अद्वैतसारः
 • 45. अद्वैतसाम्राध्यम्
 • 46. अद्वैतसिद्धाञ्जनम्
 • 47. अद्वैतवेदान्तसारः
 • 48. अद्वैतसिद्धान्तप्रकाशः
 • 49. अद्वैतसिद्धान्तसूत्रमुक्तावलिः
 • 50. अद्वैतसिद्धान्तविजयः
 • 51. अद्वैतसिद्धान्तविजय व्याख्या
 • 52. अद्वैतसिद्धान्तसंक्षेपः
 • 53. अद्वैतसिद्धिव्याख्या
 • 54. अद्वैतसिद्धिपत्रम्
 • 55. अद्वैतसिद्धिव्याख्या
 • 56. अद्वैतसिध्युपन्यासः
 • 57. अद्वैतसुधा
 • 58. अद्वैतसुधानिधिः
 • 59 अद्वैतसूक्तभाष्यम्
 • 60. अद्वैतानुभवप्रकाशः
 • 61. अद्वैतानुभूतिः
 • 62. अद्वैतोपनिषत्
 • 63. अधिकरणसंख्याश्लोकाः
 • 64. अध्यात्मप्रकरणम्
 • 65. अध्यात्ममालिका
 • 66. अध्यारोपप्रकरणम्
 • 67. अनिर्वचनीयख्यातिसिद्धिः
 • 68. अनुभवपञ्चकम्
 • 69. अनुभवपञ्चविंशतिः
 • 70. अनुभववेदान्तविषयः
 • 71. अनुभवोल्लासः
 • 72. अनुभूतिप्रकाशिका
 • 73. अनुभूतिरत्नमालिका
 • 74. अपरोक्षानुभूतिप्रदीपिका
 • 75. अपवादप्रकरणम्
 • 76. अभिव्यक्ता
 • 77. अमनस्कम्
 • 78. अर्थप्रकाशिका
 • 79. अवधूताष्टकम्
 • 80. अवस्थात्रयोल्लासः
 • 81. अऴिमुक्तनिरुक्तिसारः
 • 82. अष्टादशश्लोकगीतामहावाक्यमन्त्रः
 • 83. असङ्गात्वविवरणम्
 • 84. अहमर्थविवेकः
 • 85. आ आत्मचिन्तनम्
 • 86. आत्मतत्वम्
 • 87. आत्मतत्वविचारः
 • 88. आत्मविवेकः
 • 89. आत्मतत्वविवेकः
 • 90. आत्मबोधः
 • 91. आमबोघप्रकरणदीपिका
 • 92. आत्मबोधविवृतिः
 • 93. आत्मषट्कदीपिका
 • 94. आत्मानात्मविवेकः
 • 95. आत्मानात्मविवेकव्याख्या
 • 96. आत्मानात्मपञ्चकोशविवेकः
 • 97. आनन्दः
 • 98. आनन्दप्रकरणव्याख्या
 • 99. आनन्दब्रह्मलक्षणम्
 • 100. आनन्दानुभवः
 • 101. आमोदः
 • 102. आम्नायव्याख्यानम्
 • 103. उन्मत्तपलापः
 • 104. उपदेशशङ्कनिरासः
 • 105. उपदेशसाहस्री व्याख्या
 • 106. उपाधिमण्डनम्
 • 107. ऊर्मिषट्कम्
 • 108. ऋजुविवरणव्याख्या
 • 109. ऋभुगीता
 • 110. कठोपनिषद्भाष्यटीका
 • 111. कुर्तकखण्डनम्
 • 112. कुतर्कनिरासः
 • 113. केनोपनिषद्भाष्यटीका
 • 114. कैवल्यरत्नम्
 • 115. कैवल्यसौधनिःश्रेणिः
 • 116. कैवल्यस्थानम्
 • 117. खण्डनखण्डखाद्यटीका
 • 118. खण्डनखण्डनव्याख्या
 • 119. गणेशदर्शनम्
 • 120. गुरुप्रसादः
 • 121. गुरुशिष्यकथनम्
 • 122. गौडपादीयविवेकः
 • 123. चतुर्विधमहावाक्यानुभवः
 • 124. चतुस्सूत्रीव्याख्या
 • 125. चिन्द्रका
 • 126. चिदद्वैतकल्पवल्ली
 • 127. चिदानन्दद्वादशकम्
 • 128. चेतनाचेतनप्रकरणम्
 • 129. छान्दोग्यप्रकाशिका
 • 130. छान्दोग्योपनिषल्लघुव्याख्या
 • 131. छान्दोग्योपनिषद्भाष्यटिप्पणम्
 • 132. जगदुत्पत्तिप्रकरणम्
 • 133. जगन्मिथ्यात्वोपदेशः
 • 134. जिज्ञासाधिकरणविचारः
 • 135. जीवन्मुक्तसञ्चारः
 • 136. जीवन्मुक्तिविचारः
 • 137. जीवब्रह्माभेदः
 • 138. जीवब्रह्मैक्यबोधिनी
 • 139. जीवेश्वरप्रकरणम्
 • 140. जीवेश्वरसन्धानक्रमः
 • 141. ज्ञानतिलकः
 • 142. ज्ञानपञ्चाशिका
 • 143. ज्ञानप्रदीपिका
 • 144. ज्ञानप्रबोधमञ्जरी
 • 145. ज्ञानमार्गबोधिनी
 • 146. ज्ञानमुद्रानाटकम्
 • 147. ज्ञानवासिष्ठव्याख्या
 • 148. ज्ञानसंन्यासः
 • 149. ज्ञानाङ्कुशः
 • 150. ज्ञानानुष्ठानप्रकरणम्
 • 151. ज्ञानोपदेशसारः
 • 152. णत्वबाधानिरसनम्
 • 153. तत्वचन्द्रिका
 • 154. तत्वदीपिकाव्याख्या
 • 155. तत्वप्रबोधिनी
 • 156. तत्वबिन्दव्याख्या
 • 157. तत्त्वम्पदविवरणम्
 • 158. तत्वम्पदविवेकः।
 • 159. तत्वमसिदशकम्
 • 160. तत्वमसिशतकम्
 • 161. तत्वमसिप्रकरणविवरणम्
 • 162. तत्वमस्यादिवाक्यार्थविरोधनिरासः
 • 163. तत्वविवेकोपन्यासः
 • 164. तत्वविवेकव्याख्या
 • 165. तत्वविवेचनम्
 • 166. तत्वविषयकम्
 • 167. तत्वसारः
 • 168. तत्वसारायणम्
 • 169. तत्वसङ्ग्रहः
 • 170. तत्वार्थप्रकरण्म्
 • 171. तत्त्वोपतिलयक्रमः
 • 172.तत्वोपदेशः
 • 173. तैत्तरीयोपनिषद्व्याख्या लघुदीपिका
 • 174. तैत्तरीयसारव्याख्या
 • 175. दक्षिणामूर्तिविलासः
 • 176. दशश्लोकी
 • 177. दीपिका
 • 178. द्वादशमहावाक्यम् ।
 • 179. दुरितमुखभञ्जनम् ।
 • 180. देहचतुष्टयव्यवस्थालक्षणम्
 • 181. द्वैतखण्डनम्
 • 182. द्वैतमिथ्यात्वनियः
 • 183. द्वैतनिरासः
 • 184. ध्यानसारः सव्याख्यः
 • 185. निगमागमत्रिशतीनामस्तोत्रम्
 • 186. निगमार्थदीपिका
 • 187. निर्गुणाराधानक्रमः
 • 188. निजानन्दानुभूतिप्रकरणम्
 • 189. नित्योपासना
 • 190. निर्वेदाष्टकविवरणम्
 • 191. नृसिम्होत्तर तापिनी कारिका
 • 192. नृसिम्हपूर्वतापिनीभाष्यम्
 • 193. नृसिम्हस्तुतिः सव्याख्या
 • 194. नैष्कर्म्यसिद्धिसम्बन्धोक्तिः
 • 195. न्यायदीपावलीव्याख्या
 • 196. न्यायप्रमाणमञ्जरी
 • 197. न्यायमकरन्दसङ्ग्रहः
 • 198. पदशक्तिबोधः
 • 199. परब्रह्मोपनिषदः
 • 200. परमतभञ्जनम्
 • 201. परमसिद्धान्तसारः
 • 202. परमाहसोपनिषदः
 • 203. परमात्मनिरूपणम्
 • 204. परमानन्ददीपिका
 • 205. परमार्थसारसङ्ग्रहः
 • 206. परिव्राजकोपनिषदः
 • 207. पञ्चकोशविचारः
 • 208. पञ्चदशीसूक्तम्
 • 209. पञ्चप्रकरणम्
 • 210. पञ्चप्रकरणी
 • 211. पञ्चपादिकाव्याख्या तत्वदीपिका
 • 212. पञ्चब्रह्मतत्वम्
 • 213. पञ्चभ्रमनिरूपणम्
 • 214. पञ्चभूतविकारः
 • 215. पञ्चरत्नम् पञ्चरत्नकला
 • 216. पञ्चरत्नदीधितिः
 • 217. पञ्चरत्नव्याख्या
 • 218. पञ्चरत्नमालिकाव्याख्या कल्पवल्ली
 • 219. पञ्चश्लोकी
 • 220. पञ्चश्लोकीव्याख्या
 • 221. पञ्चीकरणम्
 • 222. पञ्चीकरणम्
 • 223. पञ्चीकरणम्
 • 224. पञ्चीकरणम्
 • 225. पञ्चीकरणम्
 • 226. पञ्चीकरणतत्वनिर्णयः
 • 227. पञ्चीकरणव्याख्या
 • 228. पञ्चीकरणवार्तिक व्याख्या
 • 229. पञ्चीकरणविधिः
 • 230. पञ्चीकरणविवरणम्
 • 231. पञ्चीकरणविवरणव्याख्या
 • 232. पञ्चीकरणमहावाक्यार्थः
 • 233. पञ्चीकरणमहावाक्यार्थः
 • 234. पञ्चीकरणविवेचना
 • 235. पञ्चीकरणसङ्ग्रहगः
 • 236. पञ्चीकरणोपनिषदः
 • 237. पञ्चीकृतम्
 • 238. पञ्चीकृतव्याख्या
 • 239. प्रचण्डराहूदयव्याख्या
 • 240. प्रणवार्थप्रकाशिका
 • 241. प्रत्यक्तत्वप्रकाशिका
 • 242. प्रत्यक्पूजानुसन्धानम्
 • 243. प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्या
 • 244. प्रबोधदीपिका
 • 245. प्रबोधमञ्जरी
 • 246. प्रमाणतत्वम्
 • 247. प्रमाणव्याख्या
 • 248. प्रश्नोत्तरमाला
 • 249. पाखण्डदलनम्
 • 250. बहुविधमतखण्डनम्
 • 251. बोधप्रक्रिया
 • 252. बोधरत्नाकरः
 • 253. बोधसारः
 • 254. बोधामृतम्
 • 255. ब्रह्मचिन्तनिकाविवरणम्
 • 256. ब्रह्मज्ञाननिर्णंयः
 • 257. ब्रह्मज्ञानविचारः
 • 258. ब्रह्मनिर्गुणत्ववादः
 • 259. ब्रह्मनिरामयाष्टकम्
 • 260. ब्रह्मभावनादीपिका
 • (8 F 53 AL) लभ्यते । ग्रन्थेऽस्मिन् शङ्कराचार्यकालः 261. ब्रह्ममीमांसाशास्त्रङ्ग्रहः
 • 262. ब्रह्ममीमांसासूत्रव्याख्या
 • 263. ब्रह्मलक्षणा
 • 264. ब्रह्मविचाराधिकारनिरूपणम्
 • 265. ब्रह्मवित्कर्मविचारः
 • 266. ब्रह्मविद्या
 • 267. ब्रह्मविद्यातरङ्गिणी
 • 268. ब्रह्मविद्यारहस्यम्
 • 269. ब्रह्मविद्यासारसंग्रहः
 • 270. ब्रह्मविन्महिमा
 • 271. ब्रह्मसूत्रक्रमः
 • 272. ब्रह्मसूत्रचन्द्रिका
 • 273. ब्रह्मसूत्रवृत्तिः
 • 274. ब्रह्मसूत्रवृत्तिः
 • 275. ब्रह्मसूत्रवृत्तिः
 • 276. ब्रह्मसूत्रवृत्तिः
 • 277. ब्रह्मसूत्रवृत्तिः
 • 278. ब्रह्मसूत्रघुवृत्तिः
 • 279. ब्रह्मसूत्रविवरणम्
 • 280. ब्रह्मसूत्रविवृतिः
 • 281. ब्रह्मासूत्रव्याख्या
 • 282. ब्रह्मसूत्रसङ्ग्रहतात्पर्यनिरूपणम्
 • 283. ब्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या
 • 284. ब्रह्मसूत्रभाष्यार्थसङ्ग्रहः
 • 285. ब्रह्मसूत्रकारिका
 • 286. ब्रह्मसूत्राधिकरणसूत्रानुक्रमणिका
 • 287. ब्रह्मानन्दः
 • 288. भगवद्गीता भाष्यटिप्पणी
 • 289. भगवद्गीता भाष्यटिप्पणी
 • 290. भगवद्गीतामाला
 • 291. भगवद्गीतासङ्गतिमालाव्याख्या
 • 292. भगवद्गीताव्याख्या
 • 293. भगवद्गीतारहस्यार्थदर्पणम्
 • 294. भगवद्गीतार्थसङ्ग्रहः
 • 295. भारतीयमननम्
 • 296. भावार्थदीपिका
 • 297. भेदखण्डनम्
 • 298. भेदधिक्काररिप्पणी
 • 299. भेदधिक्कारसत्कियोज्वला
 • 300. भेदधिक्कारोपन्यासः
 • 301. भेदध्वान्तचण्डप्तार्ताण्डः
 • 302. भेदनिराकरणम्
 • 303. मध्वमतध्वान्तदिवाकरः
 • 304. मध्वमतविध्वंसनम्
 • 305. मध्वसिद्धान्त भञ्जनम्
 • 306. मनीषापञ्चकलघुविवरणम्
 • 307. मनीषापञ्चकव्याख्या
 • 308. मनोलय प्रकरणम्
 • 309. महावक्यम्
 • 310. महावाक्यदर्पणम्
 • 311. महावाक्यदीक्षा
 • 312. महावाक्यदीपिका
 • 313. महावाक्यनिर्णयः
 • 314. महावाक्यप्रकरण्
 • 315. महावाक्यविवरणम्
 • 316. महावाक्यविवरणम्
 • 317. महावाक्यविवरणव्याख्या
 • 318. महावाक्यव्याख्या
 • 319. महावाक्यानि सव्याख्यानि
 • 320. महावाक्यार्थदीपिका
 • 321. महावाक्यार्थबोधप्रकारः
 • 322. महावाक्यार्थविवरणम्
 • 323. महावाक्यविवेकः
 • 324. महावाक्यविवेकबोधकम्
 • 325. महावाक्यार्थः
 • 326. महावाक्यार्थदीपिका
 • 327. महावाक्योपदेशः
 • 328. महावाक्यार्थदीपकम्
 • 329. महावाक्यार्थदीपिका
 • 330. महावाक्यार्थबोधप्रकारः
 • 331. महावाक्यार्थतत्वबोधिनी
 • 332. माण्डूक्योपनिषत्प्रकाशः
 • 333. माण्डूक्योपनिषद्व्याख्या
 • 334. माण्डूक्योपनिषत्सारभूतव्याख्या
 • 335. मिथ्यात्वविचारः
 • 336. मुक्तचिन्तामणिः
 • 337. मुक्तिविचारः
 • 338. मुक्तिसोपानपद्धतिः
 • 339. मोक्षोदयः
 • 340. मङ्गलाभरपणम्
 • 341. योगवासिष्ठसारः
 • 342. योगार्णवः ज्ञानयोगार्णवः
 • 343. रामानुजशृङ्गभङ्गः
 • 344. लघुवाक्यवृत्तिव्याख्या पुष्पाञ्जलिः
 • 345. वाक्यवृत्तिव्याख्या लघुटीका
 • 346. वाक्यवृत्तिव्याख्या
 • 347. वाक्यसुधाटीका
 • 348. वाक्यसुधाकरः
 • 349. वाक्यार्थचन्द्रिका
 • 350. वार्तिकसारः बृहदारण्यकवार्तिकसारः
 • 351. वासिष्ठशिक्षा
 • 352. वासिष्ठयोगकाण्डः
 • 353. वासुदेवमननसङ्ग्रहः
 • 354. वासुदेवमननसङ्ग्रहसारः
 • 355. विज्ञानदीपिका
 • 356. विवेकचूडामणि व्याख्या
 • 357. विवेकसारः
 • 358. विवेकसिद्धिः
 • 359. विरक्तिरत्नावलिः
 • 360. वेदान्तकारिकाः
 • 361. वेदान्ततत्वसङ्ग्रहः
 • 362. वेदान्ततत्वसारः
 • 363. वेदान्ततात्पर्यविवेकव्याख्या
 • 364. वेदान्तदर्शनम् आत्मोल्लासः
 • 365. वेदान्तदीपिका
 • 366. वेदान्तप्रकरणम्
 • 367. वेदान्तप्रकरणश्लोकसङ्ग्रहः
 • 368. वेदान्तभूषणम्
 • 369. वेदान्तभूषणव्याख्या
 • 370. वेदान्तमननम्
 • 371. वेदान्तमन्त्रविश्रामः
 • 372. वेदान्तमुक्तावलीटीका
 • 373. वेदान्तरत्नम्
 • 374. वेदान्तवादार्थः
 • 375. वेदान्तविलासः
 • 376. वेदान्तविषयः
 • 377. वेदान्तविषयः सव्याख्यः
 • 378. वेदान्तविषयकश्लोकसङ्ग्रहः
 • 379. वेदान्तव्यासोक्तसूत्रवृत्तिः
 • 380. वेदान्तशास्त्रतत्वनिरूपणम्
 • 381. वेदान्तसिद्धान्तमुष्टिः
 • 382. वेदान्तसारः
 • 383. वेदान्तसारटीका
 • 384. वेदान्तसारसङ्ग्रहः
 • 385. वेदान्तसिद्धन्तः
 • 386. वेदान्तसिद्धान्तचूडामणिः
 • 387. वेदान्तसिद्धान्तप्रकाशः
 • 388. वेदान्तसिद्धान्तसूत्रतात्पर्यसङ्ग्रहः
 • 389. वेदान्तसिद्धान्तसङ्ग्रहः
 • 390. वेदान्तसूत्रसिद्धान्तसङ्ग्रहः
 • 391. वेदान्तसूत्रवृत्तिः
 • 392. वेदान्तसंज्ञाप्रकरणम्
 • 393. वेदान्तामृतम्
 • 394. वेदान्तोपनिषत्
 • 395. वेदान्तोपन्यासः
 • 396. वैय्यसिकन्यायमालाधिकरणश्लोकानुक्रमणिका
 • 397. व्यामोहविद्रावणम्
 • 398. व्यामतात्पर्यनिर्णयः
 • 399. व्याससूत्रपङ्गतिः
 • 400. शतश्लोकीटीका
 • 401. शारीरकदर्पणम्
 • 402. शाब्दनिर्णयदीपिका
 • 403. शारीरकन्यायमणिमाला
 • 404. शारीरकमीमांसाशास्त्रम्
 • 405. शारीरकमीमांसासारार्थः
 • 406. शारीरकमीमांसासूत्रवॉत्तिः
 • 407. शिष्यप्रबोधः
 • 408. शिष्यप्रश्नोपनिषत्
 • 409. शुद्धानन्दः
 • 410. शाङ्करदशोपनिषत्प्रकाशः
 • 411. शङ्करपादरक्षाप्रयोगप्रत्याम्नायः
 • 412. शङ्कराचार्यप्रादुर्भावनिर्णयः
 • 413. श्रुतिगीताव्याख्या
 • 414. श्रुतितात्पर्यनिर्णयः
 • 415. श्रुतिसारसमुद्धरणटीका
 • 416. श्रुतिसारसमुद्धरणसम्बन्धोक्तिः
 • 417. श्रुतिसङ्ग्रहः
 • 418. श्रुतिस्मृतिसङ्ग्रहः
 • 419. षोडशाध्यायी
 • 420. षोडशाध्यायटिप्पणी
 • 421. सकलसिद्धान्तसंग्रहः
 • 422. सच्चिदानन्दपदव्याख्या
 • 423. सच्चिदानन्दभुजङ्गम्
 • 424. सच्चिदानन्दस्वरूपविचारः
 • 425. सत्वनिरुक्तिः
 • 426. सद्वृत्तिप्रक्रिया
 • 427. सप्तश्लोकीप्रकरणम्
 • 428. सम्मिश्रपञ्चीकरणम्
 • 429. सर्वमतसङ्ग्रहः
 • 430. साक्ष्यसाक्षिविवेकः
 • 431. साधनचतुष्टयसम्पत्तिः
 • 432. साधनचतुष्टयपद्धतिः
 • 433. साधनपञ्चिका
 • 434. स्वात्मप्रकाशिका
 • 435. स्वात्मबोधप्रकरणम्
 • 436. स्वात्मसाक्षात्कारोपदेशः
 • 437. स्वानुभवप्रकरणम्
 • 438. स्वानुभूतिः
 • 439. स्वानुभूतिप्रकाशिका
 • 440. सिद्धान्ततत्वविवेकः
 • 441. सिद्धान्ततत्वव्याख्या
 • 442. सिद्धान्तमञ्जरी
 • 443. सिद्धान्तबिन्दुसारः
 • 444. सिद्धान्तलेशङ्ग्रहव्याख्या
 • 445. सिद्धान्तसारः
 • 446. सिद्धान्तसारः
 • 447. सिद्धान्तसारदीपकः
 • 448. सिद्धान्तसिद्धान्तपद्धतिः
 • 449. सिद्धान्तसङ्ग्रहः
 • 450. सिद्धस्वरूपविवरणम्
 • 451. सूत्रभाष्यसारसङ्ग्रहः
 • 452. सृष्टिक्रमः
 • 453. सृष्टिप्रकारः
 • 454. सृष्टिप्रक्रिया
 • 455. सोपानपद्धति
 • 456. सङ्ग्रहोक्तपञ्चीकरणम्
 • 457. संक्षिप्त वेदान्तशास्त्रप्रक्रिया
 • 458. संक्षेपशारीरकव्याख्या
 • 459. संक्षेपशारीरकटीका
 • 460. संज्ञाप्रकरणम्
 • 461. संन्यासस्य ज्ञानाङ्गत्वसमर्थनम्
 • 462. संन्यासविचारः
 • 463. सम्प्रदायनिरूपणम्
 • 464. सम्मिश्रपञ्चीकरणम्
 • 465. स्नेहपूर्तिपरीक्षा
 • 466. स्वयम्बोधः
 • 467. स्वरूपम्
 • 468. हरिमीडेलघुदीपिका
 • 469. हस्तामलकश्लोकव्याख्या
 • 470. हंसगायत्री
 • 471. हंसपरमहंसनिर्णयः

परिशिष्टम्

अधोनिर्दिष्टाः केचन ग्रन्थाः जयपुरपोटीखानासूच्यां दृश्यन्ते। ते च ज्ञातकर्तृका अज्ञातकर्तृकाश्चोभयविधास्सन्ति । ते चात्र वर्णमालाक्रमेण सविशेषा निरूप्यन्ते -

 • 472. ईशावास्योपनिषद्भाष्यम् बालकृष्णानन्दसरस्वती
 • 473. उत्तरगीता टीका गौडपादाचार्यंः
 • 474. छान्दोग्यकारिकाः कृष्णपण्डितः
 • 475. ज्ञानविवरणम् अज्ञातकर्तृनामायं ग्रन्थः
 • 476. निम्बादित्यशङ्कराचार्यभाष्यसंयोजनम् अज्ञातकर्तृकम्
 • 477. पूर्णचन्द्रोदयः नारायणेन्द्रसरस्वती
 • 478. पञ्चदशीसारः कृष्णरामचक्रवर्ती
 • 479. ब्रह्मसूत्रतत्वार्थदीपिका विद्याभूषणः
 • 480. ब्रह्मसूत्रवृत्तिः जयसिम्हः
 • 481. ब्रह्मसूत्रवृत्तिप्रबोधिनी शेषयादवः
 • 482. ब्रह्मप्रकाशिका वासुदेवसरस्वती
 • 483. माण्डूक्योपनिषद्व्याख्या निगूढार्थदीपिका नारायणः
 • 484. वेदान्तदीपिका अज्ञातकर्तृका
 • 485. शारीरकभाष्यसारः बालकृष्णानन्दसरस्वती
 • 486. शारीरकमीमांसोपयोगि श्रुतिवाक्यसंग्रहः नृसिम्हाश्रमिशिष्यः
 • 487. शारीरकमीमांसोपयोगि श्रुतिवाक्यसंग्रहव्याख्या नृसिम्हाश्रमिशिष्यः
 • 488. शारीरकार्थसंक्षेपः महादेवः
 • 489. शारीरकार्थसंक्षेपविवृतिः महादेवः
 • 490. सच्चिदानन्दानुभवदीपिका वासुदेवब्रह्म
 • 491. स्वानुभूतिनाटकम् अनन्तपण्डितः
 • 492. द्रविडात्रेयदर्शनम् श्रीरामशास्त्री
 • 493. ब्रह्मसूत्रभाष्यनिर्णयः चिद्धनानन्दपुरी
 • 494. भगवद्गीता भारतीयदर्शनानि च अनन्तकृष्णशास्त्री
 • 495. सुरेश्वरहृदयम् गणेशशर्मा