प्रकरणग्रन्थाः

 

प्रस्थानत्रयान्तर्गतास्सर्वे ग्रन्था व्याख्योपव्याख्यासहिताः निरूपिताः । प्रस्थानत्रयानन्तर्गता अद्वैतसिद्धान्तप्रतिपादकाश्च मार्कि पञ्चशताधिकाः सव्याख्याः निर्व्याख्याश्च विभिन्नाचार्यकृता ग्रन्था उपलभ्यन्ते । ते च सिद्धान्तमात्रप्रदर्शनपराः, खण्डनमण्डनपराः, अनुभवात्मकभावाविष्करणपराः काव्यशैल्या सिद्धान्तप्रदर्शनपराश्चेति चतुर्धा विभज्यन्ते । एते सर्वेऽपि ग्रन्थाः -

शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् ।
आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः ।।

इति लक्षणलक्षिता इति प्रकरणप्रस्थान एव प्रतिपादिताः । चतुर्विधा एते ग्रन्था असंख्या इति प्रकरणेऽस्मिन् प्रकरणग्रन्थानां प्रकरणग्रन्थकर्तृणाञ्च नामनिर्देशः परं क्रियते । तत्तत्प्रकरणग्रन्थप्रतिपादिता विषयाः, प्रकाशिताः? उत अप्रकाशिता इत्यादय इतरे विषया अद्वैताचार्यपरिच्छेदे प्रतिपादयिष्यन्ते ।

ग्रन्थाःकर्तारः

 • 1. अज्ञानतिमिरदीपकः कृष्णानन्दसरस्वती
 • 2. अज्ञानध्वान्तचण्डभास्करः अमरेश्वरशास्त्री
 • 3. अणुवेदान्तः रामशास्त्री
 • 4. अद्वैतग्रन्थः अप्पय्यदीक्षितः
 • 5. अद्वैतग्रन्थः महादेवसरस्वती
 • 6. अद्वैतचन्द्रिका (वाराणस्यां मुद्रिता) सुदर्शनाचार्यः
 • 7. अद्वैतचिन्तामणिः कुमारभवस्वामी
 • 8. अद्वैतचिन्तामणिः रङ्गोजिभट्ट
 • 9. अद्वैतचिन्तामणिः श्रीदेवः
 • 10. अद्वैतचिन्तामणिः सुन्दरेशः
 • 11. अद्वैतचूडामणिः चिद्धनानन्दगुरुशिष्यः
 • 12. अद्वैतजलजातः पाण्डुरङ्गः
 • 13. अद्वैतजलजातम् अच्युतशर्मामोडकः
 • 14. अद्वैततत्वदीपः नित्यानन्दाश्रमः
 • 15. अद्वैततत्वप्रबोधिनी साधुशान्तिनाथः
 • 16. अद्वैततरङ्गिणी रामेश्वरभट्टः
 • 17. अद्वैतदर्पणम् अप्पकविः
 • 18. अद्वैतदर्पणम् भजनानन्दः
 • 19. अद्वैतदर्पमव्याख्या-भावप्रकाशिका भजनानन्दः
 • 20. अद्वैतदीपिका कामाक्षी
 • 21. अद्वैतदीपिका (वाराणस्यां मुद्रिता) गोपालशास्त्री
 • 22. अद्वैतदीपिका रामेश्वरभट्टः
 • 23. अद्वैतदीपिका नृसिंहाश्रमी
 • 24. अद्वैतदीपिकाव्याख्या-विवरणम् नारायणाश्रमः
 • 25. अद्वैतदीपिकाव्याख्या सदानन्दव्यासः
 • 26. अद्वैतदीपिकाव्याख्या प्रकाशः सुन्दरराजः
 • 27. अद्वैतनवनीतम् कृष्णावधूतः
 • 28. अद्वैतनिर्णयः अच्युतमुनिः
 • 29. अद्वैतनिर्णयसंग्रहः रामानन्दतीर्थः
 • 30. अद्वैतषद्यभाष्यम् सोमनाथव्यासः
 • 31. अद्वैतपारिजातम् नीलकण्ठतीर्थः
 • 32. अद्वैतपञ्चरत्नम् (सोपानपञ्चकम्) शङ्कराचार्यः
 • 33. अद्वैतपञ्चरत्नव्याख्या विमलभूधरः
 • 34. अद्वैतपञ्चरत्नव्याख्या-किरणावली बालकृष्णानन्दः
 • 35. अद्वैतपञ्चरत्नविवृत्तिः नित्यानन्दसरस्वती
 • 36. अद्वैतप्रकाशः दुर्गाप्रसादयतिः
 • 37. अद्वैतप्रकाशः महादेवसरस्वती
 • 38. अद्वैतप्रकाशकः वासुदेवज्ञानयतिः
 • 39. अद्वैतप्रकाशिका सोमनाथव्यासः
 • 40. अद्वैतब्रह्मतत्वप्रकाशिका वीरराघवयज्वा
 • 41. अद्वैतब्रह्मसुधा योगीन्द्रशान्ताश्रमशिष्यः
 • 42. अद्वैतमतप्रकाशः अय्यण्णादीक्षितः
 • 43. अद्वैतमतसर्वस्वम् वेङ्कटेशशास्त्री
 • 44. अद्वैतबोधदीपिका चिदम्बरयोगी
 • 45. अद्वैतबोधदीपिका नृसिम्हभट्टः
 • 46. अद्वैतब्रह्मसुधाकारिका गोविन्दानन्दसरस्वती
 • 47. अद्वैतभूषणम् महादेवसरस्वती
 • 48. अद्वैतभूषणव्याख्या-आनन्ददीपिका वासुदेवेन्द्रः
 • 49. अद्वैतमकरन्दः लक्ष्मीधरः
 • 50. अद्वैतमकरन्दव्याख्या-रसाभिव्यञ्जिका स्वयम्प्रकाशः
 • 51. अद्वैतमकरन्दः सदाशिवब्रह्मेन्द्रसरस्वती
 • 52. अद्वैतमतैक्यप्रकाशः ऐयणाचार्यः
 • 53. अद्वैतमार्ताण्डः ब्रह्मानन्दतीर्थस्वामी
 • 54. अद्वैतमुक्तासरः लोकनाथाध्वरी
 • 55. अद्वैतमुक्तासरव्याख्या-कान्तिः लोकनाथाध्वरी
 • 56. अद्वैतरत्नप्रकाशः अमरेश्वरशास्त्री
 • 57. अद्वैतरत्नाकरः अनन्तभट्टः
 • 58. अद्वैतरत्नाकरः नारायणतीर्थः
 • 59. अद्वैतरत्नाकरव्याख्या-रत्नप्रभा अमरदासः
 • 60. अद्वैतरसमञ्जरी नल्लासुधीः
 • 61. अद्वैतरहस्यम् रामानन्दतीर्थः
 • 62. अद्वैतवाक्यार्थः त्र्यम्बकभट्टः
 • 63. अद्वैतवादः जगन्नाथसरस्वती
 • 64. अद्वैतविद्यातिलकम् समरपुङ्गवदीक्षितः
 • 65. अद्वैतविद्यातिलकव्याख्या-दर्पणम् धर्मय्यदीक्षितः
 • 66. अद्वैतविद्यामुकुरः रङ्गराजाध्वरी
 • 67. अद्वैतविद्याविजयः कृष्णशास्त्री
 • 68. अद्वैतशतकम् गङ्गाधरः
 • 69. अद्वैतशास्त्रार्थविचारः हरियशश्शर्मा
 • 70. अद्वैतशास्त्रोद्धारः रङ्गोजिभट्टः
 • 71. अद्वैतसाम्राज्यम् कृष्णानन्दसरस्वती
 • 72. अद्वैतसारः सुन्दरमूर्तिः
 • 73. अद्वैतसिद्धान्तगुरुचन्द्रिका चन्द्रिकाचार्यः
 • 74. अद्वैतसिद्धान्तगुरुचन्द्रिकाव्याख्या अमृतरसझरी-चन्द्रिकाचार्यः
 • 75. अद्वैतसिद्धान्तगुरुचन्द्रिकासारबोधः माधवतीर्थः
 • 76. अद्वैतसिद्धान्तविद्योतनम् ब्रह्मानन्दसरस्वती
 • 77. अद्वैतसिद्धान्तवैजयन्ती त्र्यम्बकभट्टः
 • 78. अद्वैतसिद्धान्तसारसंग्रहः नारायणाश्रयः
 • 79. अद्वैतसुधा नारायणसरस्वती
 • 80. अद्वैतसुधाबिन्दुः कृष्णाः
 • 81. अद्वैतसुधासारः ज्ञानानन्दः
 • 82. अद्वैतसंग्रहः रामभद्रदीक्षितः
 • 83. अद्वैतस्तवः रघुनाथसूरिः
 • 84. अद्वैतस्तवव्याख्या-ज्ञानञ्चनशलाका पाण्डुरङ्गशास्त्री
 • 85. अद्वैतविद्याविनोदः अच्युतशर्मा
 • 86. अद्वैतागमहृदयसंग्राहकश्लोकाः शान्त्यानन्दः
 • 87. अद्वैतानन्दलहरी अद्वैतानन्दतीर्थः
 • 88. अद्वैतानन्दसागरः रघूत्तमतीर्थः
 • 89. अद्वैतनन्दानुभूतिः सीतारामशास्त्री
 • 90. अद्वैतानुभवोल्लासः सुब्रह्मण्येन्द्रः
 • 91. अद्वैतानुभूत्यष्टकम् जीवन्मुक्तभिक्षुः
 • 92. अद्वैतानुभूत्यष्टकव्याख्या-भावार्थदीपिका जीवन्मुक्तभिक्षुः
 • 93. अद्वैतानुभूतिः शङ्कराचार्यः
 • 94. अद्वैतानुसन्धानम् नृसिम्हाश्रमी
 • 95. अद्वैतानुसन्धानम् रामब्रह्मेन्द्रशिष्यः
 • 96. अद्वैतामृतम् जगन्नाथसरस्वती
 • 97. अद्वैतामृतव्याख्या-तरङ्गिणी जगन्नाथसरस्वती
 • 98. अद्वैतामृतमञ्चरी अच्युतशर्मा
 • 99. अद्वैतामृतसारः द्विजेन्द्रलालपुरकायस्थः
 • 100. अद्वैतामृतसारकम् आदिनारायणः
 • 101. अद्वैतामोदः वासुदेवशास्त्री अभ्यङ्करः
 • 102. अधिकरणकुञ्चिकाः अप्पय्यदीक्षितः
 • 103. अधिकरणञ्जरी चित्सुखाचार्यः
 • 104. अधिकरणसङ्गतिः चित्सुखाचार्यः
 • 105. अधिष्ठानविवेकः पूर्णप्रकाशः
 • 106. अधिष्ठानविवेकः प्रकाशानन्दः
 • 107. अध्यात्मवासुदेवः रमणीदासः
 • 108. अध्यात्मोपदेशविधिः शङ्कराचार्यः
 • 109. अध्यारोपणम् वासुदेवशिष्यः
 • 110. अध्यारोपणप्रकरणम् पुरुषोत्तमसरस्वतीशिष्यः
 • 111. अनात्मश्रीविगर्हणम् शङ्कराचार्यः
 • 112. अनुभवामृतम् ज्ञानदेवः
 • 113. अनुभवामृतम् बालकृष्णानन्दः
 • 114. अनुभवविलासः हरिहरपरमहंसः
 • 115. अनुभववेदान्तप्रकरणम् हस्तामलकः
 • 116. अनुभूतिप्रकाशः विद्यारण्यः
 • 117. अनुभूतिलेशः वामनपण्डितः
 • 118. अनुभूतिविवरणम् सव्याख्यम् भास्करानन्दः
 • 119. अपरोक्षानुभूतिः शङ्कराचार्यः
 • 120. अपरोक्षानुभूतिविवरणम् नित्यानन्दशिष्यः
 • 121. अपरोक्षानुभूतिदीपिका विद्यारण्यः
 • 122. अवधूतसम्प्रदायपञ्चरत्नावली शुकानन्दयोगी
 • 123. अविदितसुखदुःखेतिपद्यटीका नन्दीशः
 • 124. असङ्गात्मप्रकरणम् शङ्करभारतीतीर्थः
 • 125. असङ्गात्मप्रकाशिका गोविन्देन्द्रः
 • 126. आत्मज्ञानप्रकरणम् शङ्कराचार्यः
 • 127. आत्मज्ञानप्रकरणदीपिका पूर्णानुभवः
 • 128. आत्मज्ञानविवरणव्याख्या-सम्प्रदायतिलकम् अनन्तराममुनिः
 • 129. आत्मज्ञानोपदेशविधिः शङ्कराचार्यः
 • 130. आत्मज्ञानोपदेशविधिटीका रामचन्द्रसरस्वती
 • 131. आत्मज्ञानोपदेशविधिटीका आनन्दगिरिः
 • 132. आत्मतत्वम् राघवः
 • 133. आत्मतत्वविवेकसारः रामानन्दसरस्वती
 • 134. आत्मदर्शनयोगः सच्चिदानन्दस्वामी
 • 135. आत्मपरीक्षा भास्करदीक्षितः
 • 136. आत्मपुराणम् शङ्करानन्दः
 • 137. आत्मपुराणव्याख्या रामकृष्णः
 • 138. आत्मपञ्चकम् नीलकण्ठः
 • 139. आत्मपक्राशिका नन्दरामतर्कवागीशः
 • 140. आत्मप्रकाशिकाव्याख्या काशीरामः
 • 141. आत्मबोधः (ग्रन्थोऽयं उज्जैन् सूच्यां दृश्यते) ईश्वरकृष्णः
 • 142. आत्मबोधः शङ्कराचार्यः
 • 143. आत्मबोधव्याख्य-दीपिका विश्वेश्वरपण्डितः
 • 144. आत्मबोधटीका चित्सुखशिष्यः
 • 145. आत्मबोधव्याख्या पद्मपादाचार्यः
 • 146. आत्मबोधव्याख्या बोघेन्द्रसरस्वती
 • 147. आत्मबोधव्याख्या ब्रह्मानन्दयोगी
 • 148. आत्मबोधव्याख्या-बालबोधिनीस्वयम्प्रकाशनारायणः
 • 149. आत्मबोधव्याख्या सच्चिदानन्दयोगी
 • 150. आत्मबोधव्याख्या मधुसूदनसरस्वती
 • 151. आत्मबोघप्रकरणम् वासुदेवयतिः
 • 152. आत्मबोधलहरी चिदानन्दयोगी
 • 153. आत्मलाभः (अद्वैतसारः) त्यागराजदीक्षितः
 • 154. आत्मविद्याविलासः सदाशिवब्रह्मेन्द्रः
 • 155. आत्मविवेचनिका कुबेरानन्दवर्णिः
 • 156. आत्मसोपानम् केशवशास्त्री
 • 157. आत्मानात्मविवेक शङ्कराचार्यः
 • 158. आत्मानात्मविवेकः विश्वेश्वरः
 • 159. आत्मानात्मविवेकः सदाशिवब्रह्म
 • 160. आत्मानात्मविवेकः स्वयम्प्रकाशयोगी
 • 161. आत्मानात्मविवेकप्रकाशिका सदाशिवब्रह्म
 • 162. आत्मानात्मविवेकसंग्रहः परमहंसः
 • 163. आत्मानात्मविवेचनम् महेश्वरानन्दः
 • 164. आत्मानसन्धानम् सदाशिवब्रह्म
 • 165. आत्मानुभवस्तुतिः बालब्रह्मानन्दः
 • 166. आत्मार्कबोधः गोविन्दभट्टः
 • 167. आनन्ददीपिकाव्याख्या विशुद्धदृष्टिः रामनाथविद्वान्
 • 168. आनन्ददायिनी नरसिम्हभट्टः
 • 169. आनन्दरससागरः आनन्दाश्रमः
 • 170. आनन्दलहरी चन्द्रिका-व्याख्यासहिता अप्पय्यदीक्षितः
 • 171. ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाशः मधुसूदनसरस्वती
 • 172. उदासीनसाधुस्तोत्रम् देवतीर्थस्वामी
 • 173. उपदेशसारः विश्वनाथः
 • 174. उपदेशपञ्चदशीव्याख्या सत्यनारायणशर्मा
 • 175. उपदेशसाहस्री शङ्कराचार्यः
 • 176. उपदेशसाहस्रीव्याख्या पदयोजनिका रामतीर्थः
 • 177. उपदेशसाहस्रीव्याख्या-विवरण्म बोधनिधिः
 • 178. उपदेशसाहस्रीव्याक्या-गूढार्थदीपिका अखण्डधामा
 • 179. उपदेशसाहस्त्रीव्याख्या आनन्दगिरिः
 • 180. उपदेशशिखामणिः त्यागराजः
 • 181. उपनिषत्सारसंग्रहः सुब्रह्मण्यसूरिः
 • 182. उपासनाप्रयोगः वेङ्कटेश्वरदीक्षितः
 • 183. एकश्लोकः शङ्कराचार्यः
 • 184. एकश्लोकव्याख्या स्वात्मदीपनम् स्वयम्प्रकाशानन्दः
 • 185. एकश्लोकप्रकरणम् लीलाविभूतिः
 • अमुद्रितोऽयं ग्रन्थः लन्दननगरपुस्तकालये लभ्यते ।
 • 186. कप्यासकौमुदी रामशास्त्री
 • 187. कर्मांकर्मविवेकः रामचन्द्रेन्द्रः
 • 188. कर्माकर्मविवेकनौका वासुदेवेन्द्रः
 • 189. काशीपञ्चकम् शङ्कराचार्यः
 • 190. कैवल्यगाथा कृष्णानन्दसरस्वती
 • 191. कैवल्यदीपिका कृष्णाः
 • 192. कैवल्यदीपिकाव्याख्या कृष्णाः
 • 193. कैवल्यदीपिका बौधानन्दः
 • 194. कैवल्यदीपिकाव्याख्या-स्नेहः नारायणप्रियः
 • 195. कैवल्यनवनीतम् शङ्कुकविः
 • 196. कैवल्यरत्नम् वासुदेवज्ञानमुनिः
 • 197. कौपीनपञ्चकम् शङ्कराचार्यः
 • 198. गुणत्रयविवेकः स्वयम्प्रकाशः
 • 199. ख्यातिवादः शङ्करचैतन्यभारती
 • 200. चतुर्ग्रन्थिसंग्रहः अनन्तकृष्णशास्त्री
 • 201. चतुर्मतसारसङ्ग्रहः अप्पय्यदीक्षितः
 • 202. चतुर्वेदमहावाक्यचिन्तामणिः आदिनारायणः
 • 203. चित्सुधार्या(स्वाराज्यसर्वस्वम्) नीलकण्ठतीर्थः
 • 204. चिदचिदग्रन्थिविवेकः खयम्प्रकाशः
 • 205. चिदद्वैतकल्पतरूः चिन्मयमुनिः
 • 206. चिदद्वैतकल्पतरुव्याख्या-परिमल चिन्मयमुनिः
 • 207. चिदचिच्छारीरकब्रह्मसिद्धिः जगदीश्वरशास्त्री
 • 208. चैतन्यप्रकरणम् ब्रह्मवित्प्रवरदासः
 • 209. जगन्मिथ्यात्वदीपिका रामचन्द्रबुधः
 • 210. जगन्मिथ्यात्वदीपिका रामेन्द्रयोगी
 • 211. जीवन्मुक्ततरङ्गिणी देवदत्तशर्मा
 • 212. जीवन्मुक्तलक्षणम् दत्तात्रेयः
 • 213. जीवन्मुक्तिकल्याणम् नल्लाध्वरिः
 • 214. जीवन्मुक्तिविवेकः विद्यारण्यः
 • 215. जीवन्मुक्तिविवेकव्याख्या पूर्णानन्दकौमुदी अच्युतशर्मा
 • 216. जीवन्मुक्तिविवेकव्याख्या-दीपिका पूर्णानन्दः
 • 217. जीवन्मुक्तिविवेकसारसंग्रहः सदेकानन्दः
 • 218. ज्ञानतारावलिः चिद्रूपानन्दनाथः
 • 219. ज्ञानबोधः शुकयोगी
 • 220. ज्ञानविलासकाव्यम् जगन्नाथः
 • 221. ज्ञानाङ्कुरम् कैपललक्ष्मीनृसिम्हः
 • 222. ज्ञानाङ्कुशम् शङ्कराचार्यः
 • 223. ज्ञानाङ्कुशः सव्याख्यः नीलकण्ठदीक्षितः
 • 224. तत्वत्रयनिरूपणम् नारायणाश्रमः
 • 225. तत्वदीपः वल्लभदीक्षितः
 • 226. तत्वदीपनम् नृसिम्हाश्रमी
 • 227. तत्वनिरूपणम् त्र्यम्बकभट्टः
 • 228. तत्वप्रदीपिका चित्सुखाचार्यः
 • 229. तत्वप्रदीपिकाव्याख्या-मानसनयनप्रसादिनी प्रत्यक्स्वरूपः
 • 230. तत्वप्रदीपिकाव्याख्या-भावद्योतनिका सुखप्रकाशः
 • 231. तत्वबोधः लक्ष्मीनारायणदासः
 • 232. तत्वबोधः वासुदेवेन्द्रः
 • 233. तत्वबोधः मुकुन्दमुनिः
 • 234. तत्वबोधः महादेवसरस्वती
 • 235. तत्वबोधः तत्वबोधभगवान्
 • 236. तत्वबोधप्रकरणम् रामचन्द्रबुधः
 • 237. तत्वमस्यखण्डार्थनिरूपणम् रामानन्दसरस्वती
 • 238. तत्वमुक्तावलिः स्वयम्प्रकाशः
 • 239. तत्वशुद्धिः ज्ञानघनः
 • 240. तत्वशुद्धिव्याख्या उत्तमज्ञयतिः
 • 241. तत्वसुधा (दक्षिणामूर्त्यष्टकव्याख्या) स्वयम्प्रकाशः
 • 242. तत्वसिद्धान्तबिन्दुः अनन्तरामः
 • 243. तत्वम्पदार्थविवेकः पूर्णानन्दः
 • 244. तत्वम्पदार्थविवेकः पूर्णप्रकाशः
 • 245. तत्वम्पदार्थशोधनप्रकारः नृसिम्हाश्रमी
 • 246. तत्वम्पदार्थलक्ष्यैकशतकम् रामचन्द्रेन्द्रः
 • 247. तत्वम्पदार्थलक्ष्यैकशतकव्याख्या-तरङ्ग रामचन्द्रेन्द्रः
 • 248. तत्वानुभवः गोविन्देन्द्रः
 • 249. तत्वानुसन्धानम् महादेवसरस्वती
 • 250. तत्वानुसन्धानव्याख्या-अद्वैतचिन्ताकौस्तुभः महादेवसरस्वती
 • 251. तत्वानुसन्धानव्याख्या स्वयम्प्रकाशयोगी
 • 252. तत्वालोकः आनन्दगिरिः
 • 253. तत्वालोकव्याख्या-तत्वप्रकाशिका प्रज्ञानानन्दः
 • 254. तर्कसङ्गहः आनन्दगिरिः
 • 255. तात्पर्यदीपिका राघवानन्दः
 • 256. तिमिोरोद्धाटनम् कृष्णानन्दसरस्वती
 • 257. त्रिपात्तत्वविवेकः रामचन्द्रेन्द्रः
 • 258. त्रिपात्तत्वादिसप्तप्रकरणी उपनिषद्ब्रह्म
 • 259. दशंहससूत्रटीका विट्ठलबुधः
 • 260. दशश्लोकी शङ्कराचार्यः
 • 261. वशश्लोकीव्याख्या-सिद्धान्तबिन्दः मधुसूदनसरस्वती
 • 262. दशश्लोकीव्याख्या सिद्धाान्तविन्दुसारः तारानाथशर्मा
 • 263. दशश्लोकी-सिद्धान्तबिन्दुलघुटीका नारायणयतिः
 • 264. दशश्लोकी-सिद्धान्तबिन्दुसन्दीपनम् पुरुषोत्तमसरस्वती
 • 265. दशश्लोकी-सिद्धान्तबिन्दु-तत्वम्पदार्थविवेकः पूर्णानन्दसरस्वती
 • 266. दशश्लोकी-सिद्धान्तबिन्दु-न्यायरत्नावली ब्रह्मानन्दसरस्वती
 • 267. दशश्लोकी-न्यायरत्नावलीप्रदीपिका कृष्णकान्तः
 • 268. दशश्लोकी-सिद्धान्तबिन्दुव्याख्या सच्चिदानन्दः
 • 269. दशश्लोकीसिद्धान्तबिन्दुव्याख्या शिवलालशर्मा
 • 270. दशोपनिषद्रहस्यम् रामचन्द्रपण्डितः
 • 271. दहरविद्याप्रकाशः परमशिवेन्द्रः
 • 272. द्दग्दृश्यविवेकः (वाक्यसुधा) भारतीतीर्थः
 • 273. दृग्दृश्यविवेकव्याख्या ब्रह्मानन्दभारती
 • 274. दृश्योन्मार्जनिकाप्रकरणम् शङ्कुशास्त्री
 • 275. दुर्जनोक्तिनिरासः त्यागराजशास्त्री
 • 276. देहचतुष्टयम् साक्षात्कारप्रकाशः
 • 277. द्वादशमञ्जरिकास्तोत्रम् शङ्कराचार्यः
 • 278. द्वादशमञ्जरिकाव्याख्या मकरन्दः स्वयम्प्रकाशानन्दः
 • 279. द्वादशमहावाक्यसिद्धान्तः आनन्दः
 • 280. नयमञ्जरी अप्पय्यदीक्षितः
 • 281. नवमणिमाला सदाशिवब्रह्म
 • 282. नामविवेकः लीलाविभूतिः
 • 283. नामविवेकव्याख्या उपनिषद्ब्रह्मेन्द्रः
 • 284. निगमान्तार्थचन्द्रिका नारायणाश्रमः
 • 285. निजतत्वामृतसारः (रसः) परमेश्वरभारती
 • 286. निर्वाणाष्टकम् शङ्कराचार्यः
 • 287. निर्वाणाष्टकव्याख्या गङ्गाधरेन्द्रः
 • 288. नृसिम्हविज्ञापना नृसिम्हाश्रमी
 • 289. नैष्कर्म्यसिद्धिः सुरेश्वराचार्यः
 • 290. नैष्कर्म्यसिद्धिविवरणम् अखिलात्मा
 • 291. नैष्कर्म्यसिद्धिभावप्रकाशिका चित्सुखाचार्यः
 • 292. नैष्कर्म्यसिद्धिचन्द्रिका ज्ञानोत्तमः
 • 293. नैष्कर्म्यसिद्धिव्याख्या-विद्यासुरभिः ज्ञानामृतयतिः
 • 294. नैष्कर्म्यसिद्धिसारार्थः रामतीर्थः
 • 295. नैष्कर्म्यसिद्धिव्याख्या-सारथिः रामदत्तः
 • 296. न्यायचूडामणिः माधवसरस्वती
 • 297. न्यायचूडामणिव्याख्या वेदान्तमन्दाकिनी नारायणसरस्वती
 • 298. न्यायप्रमाणमञ्जरी सव्याख्या राघवेन्द्रशिष्यः
 • 299. पञ्चकोशविमर्शिनी त्यागराजः
 • 300. पञ्चकोशविवेकः भारतीतीथेः
 • 301. पञ्चदशी विद्यारण्यः
 • 302. पञ्चदशीव्याख्या-तात्पर्यबोधिनी रामकृष्णः
 • 303. पञ्चदशीव्याख्या-कल्याणपीयृषः लिङ्गनसोमयजी
 • 304. पञ्चदशीव्याख्या-पूर्णानन्देन्दुकौमुदी अच्युतशर्मा
 • 305. पञ्चदशीव्याख्या-वृत्तिप्रभाकरः निश्चलदासः
 • 306. पञ्चदशीव्याख्या-विशुद्धदृष्टिः रामानन्दसरस्वती
 • 307. पञ्चदशी रामब्रह्मेन्द्रः
 • 308. पञ्चप्रकरणी रामदासः
 • 309. पञ्चप्रक्रिया सर्वज्ञात्मा
 • 310. पञ्चप्रक्रियाव्याख्या आनन्दगिरिः
 • 311. पञ्चप्रक्रियाव्याख्या पूर्णविद्यः
 • 312. पञ्चब्रह्माख्यविवरणम् लीलानन्दः
 • 313. पञ्चरत्नमालिका शङ्कराचार्यः
 • 314. पञ्चरत्नकारिकाः सदाशिवः
 • 315. पञ्चरत्नव्याख्या प्रकाशः पाण्डुरङ्गः
 • 316. पञ्चरत्नव्याख्या कल्पवल्ली अभिनवनारायणेन्द्रः
 • 317. पञ्चरत्नप्रकाशः सुब्रह्मण्यः
 • 318. पञ्चरत्नविवृत्तिः वासुदेवेन्द्रशिष्यः
 • 319. पञ्चावस्थाविवेकः वासुदेवयतिः
 • 320. पञ्चीकरणम् अभिनवसदाशिवः
 • 321. पञ्चीकरणम् शङ्कराचार्यः
 • 322. पञ्चीकरणवार्तिकम् सुरेश्वराचार्यः
 • 323. पञ्चीकरणवार्तिकव्याख्या-वार्तिकाभरणम् अभिनवनारायणः
 • 324. पञ्चीकरणवार्तिकविवरणदीपिका शिवनारायणानन्दः
 • 325. पञ्चीकरणवार्तिकम् गौडपादः
 • 326. पञ्चीकरणवार्तिकपाठः उपेन्द्रदत्तः
 • 327. पञ्चीकरणव्याख्या अद्वैतागमहृदयम् शान्त्यानन्दः
 • 328. पञ्चीकरणविवरणम् आनन्दगिरिः
 • 329. पञ्चीकरणविवरणव्याख्या आनन्दगिरिः
 • 330. पञ्चीकरणविवरणम् स्वयम्प्रकाशः
 • 331. पञ्चीकरणविवरणम् प्रज्ञानानन्दः
 • 332. परब्रह्मतत्वनिरूपणम् एकोजीराजः
 • 333. परमसिद्धान्तसारः स्वयम्प्रकाशानन्दः
 • 334. परमसिद्धान्तसारः स्वयम्प्रकाशशिष्यः
 • 335. परमहंसचर्या सदाशिवब्रह्म
 • 336. परमहंससंहिता लक्ष्मणपण्डितः
 • 337. परमाक्षरविवेकः रामचन्द्रबुधः
 • 338. परमाद्वैतदर्शनम् रामचन्द्रबुधः
 • 339. परमाद्वैतदर्शनम् लीलाविभूतिः
 • 340. परमाद्वैतदर्शनव्याख्या उपनिषद्ब्रह्म
 • 341. परमाद्वैतसिद्धान्तपरिभाषा उपनिषद्ब्रह्म
 • 342. परमार्थबोधः मुकुन्दमुनिः
 • 343. परमार्थसारः आदिशेषः
 • 344. परमार्थसारव्याख्या-विवरणम् राघवानन्दः
 • 345. परमार्थसारप्रकाशिका वासुदेवयतिः
 • 346. परमामृतम् महादेवसरस्वती
 • 347. परमामृतम् मुकुन्दराजः
 • 348. पूरुषार्थबोधः ब्रह्मानन्दसरस्वती
 • 349. पुरुषार्थरत्नाकरः पुरुषोत्तमतीर्थः
 • 350. पुरुषार्थरत्नाकरः रङ्गनाथसूरिः
 • 351. पूर्णपुरुषार्थचन्द्रोदयः जातवेदस्
 • 352. प्रचण्डराहूदयम् घनश्यामः
 • 353. प्रणवकल्पप्रकाशः गङ्गाघरेन्द्रः
 • 354. प्रणवदीपिका ब्रह्मानन्दयोगी
 • 355. प्रणवार्थकारिकाः सुरेश्वराचार्यः
 • 356. प्रणवार्थप्रकाशिका विज्ञानात्मा
 • 357. प्रणवार्थप्रकाशिका ब्रह्मानन्दयोगी
 • 358. प्रणावार्थप्रकाशिका सव्याख्या कैवल्यानन्दः
 • 359. प्रत्यक्तत्वचिन्तामणिः सदानन्दव्यासः
 • 360. प्रत्यक्तत्वप्रकाशिका वासुदेवेन्द्रः
 • 361. प्रत्यक्त्वस्वप्रकाशवादः कृष्णः
 • 362. प्रपञ्चमिथ्यात्वम् गोतमशङ्करः
 • 363. प्रबोधचन्द्रिका ब्रह्मेन्द्रसरस्वती
 • 364. प्रबोधचन्द्रोदयः कृष्णामिश्रः
 • 365. प्रबोधन्द्रोदयव्याख्या चण्डिदासः
 • 366. प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्या प्रबोधप्रकाशः सुब्रह्मण्यपाण्डरिः
 • 367. प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्या सञ्जीविनी घनश्यामः
 • 368. प्रबोधचन्द्रोदय प्रकाशः रामदासः
 • 369. प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्या चन्द्रिका नन्दिल्लगोपमन्त्रिशेखरः
 • 370. प्रबोधचन्द्रोदयी चिच्चिन्द्रिका गणेशः
 • 371. प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्य महेश्वरन्यायालङ्कारः
 • 372. प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्या नाटकाभरणम् गोविन्दामृतः
 • 373. प्रबोधशतकम् ब्रह्मानन्दसरस्वती
 • 374. प्रबोधसुधाकरः शङ्कराचार्यः
 • 375. प्रबोधसुधाकरः सूर्यसूरिः
 • 376. प्रबोधामृतम् श्रीरामः
 • 377. प्रमाणतत्वम् त्र्यम्बकभट्टः
 • 378. प्रमाणमाला (प्रमाणरत्नमाला) आनन्दबोधः
 • 379. प्रमाणरत्नमालाव्याख्या निबन्धनम् अनुभूतिस्वरूपः
 • 380. प्रमाणरत्नमाला सम्बन्धोक्तिः चित्सुखाचार्यः
 • 381. प्रमाणलक्षणम् सर्वज्ञात्मा
 • 382. प्रमाणविभागश्लोकाः स्वयम्प्रकाशयोगी
 • 383. प्रमाणप्रवृत्तिनिर्णयः विमुक्तात्मा
 • 384. प्रमेयरत्नावली बलदेवविद्याभूषणः
 • 385. प्रश्नावलिः जडभरतः
 • 386. प्रश्नोत्तररत्नमालिका शङ्कराचार्यः
 • 387. प्रस्थानभेदः मधुसूदनसरस्वती
 • 388. प्रौढानुभूतिप्रकरणम् शङ्कराचार्यः
 • 389. बिम्बदृष्टिः अमरेश्वरशास्त्री
 • 390. बृहद्वाक्यवृत्तिः वेदोत्तमभट्टारकः
 • 391. बृहद्वाक्यवृत्तिवाक्यदीपिका आनन्दस्वरूपः
 • 392. बृहद्वाक्यवृत्तिव्याख्या आनन्दज्ञानः
 • 393. बोधसारः नरहरिः
 • 394. बोधसारव्याख्या दिवाकरः
 • 395. बोधार्या सदाशिवबोधेन्द्रः
 • 396. बोधार्याव्याख्या-स्वात्मानन्द्रप्रकाशिका प्रज्ञानाश्रमः
 • 397. बोधैक्यसिद्धिः अच्युतशर्मा
 • 398. बोधैक्यसिद्धि व्याख्या अच्युतशर्मा
 • 399. ब्रह्मतत्वसुवोधिनी कृष्णानन्दसरस्वती
 • 400. ब्रह्मतत्वसुबोधिनी वेङ्कटस्वामी
 • 401. ब्रह्मतत्वसुबोधिनी गोपालानन्दाश्रमः
 • 402. ब्रह्मतारकषोडशसमाधिः रामचन्द्रेन्द्रः
 • 403. ब्रह्मप्रणवदीपिका रामचन्द्रेन्द्रः
 • 404. ब्रह्मभावनानिर्णयः पूर्णानन्दः
 • 405. ब्रह्मविचाराधिकार निरूपणम् रामाशास्त्री
 • 406. ब्रह्मविदाशीर्वादपद्धतिः विद्यारण्यः
 • 407. ब्रह्मविद्यातरङ्गिणी नारायणयोगी
 • 408. ब्रह्मविद्यातरङ्गिणीव्याख्या त्यागराजदीक्षितः
 • 409. ब्रह्मविद्यासुधार्णवः परमानन्दतीर्थः
 • 410. ब्रह्मविन्निधिः वेङ्कटयोगी
 • 411. ब्रह्मसिद्धान्तः कात्यायनः
 • 412. ब्रह्मसिद्धान्तव्याख्या-तत्वबोधिनी कात्यायनः
 • 413. ब्रह्माद्वैतप्रकाशिका भाववागीश्वरः
 • 414. ब्रह्मानन्दप्रकाशिका जगज्जीवनः
 • 415. ब्रह्मानन्दप्रदीपिका नारायणः
 • 416. ब्रह्मानन्दविलासः शाश्वतानन्दः
 • 417. ब्रह्मानन्दविलासः स्वामियतिः
 • 418. ब्रह्मानुचिन्तनम् शङ्कराचार्यः
 • 419. ब्रह्मामृतम् जयकृष्णतीर्थः
 • 420. ब्रह्मावबोधः मुकुन्दमुनिः
 • 421. ब्रह्माह्निकम् वासुदेवब्रह्मेन्द्रसरस्वती
 • 422. ब्रह्मोत्तरतत्वमाला शङ्करमिश्रसुकविः
 • 423. भावनापुरुषोत्तमनाटकम् रत्नखेट - श्रीनिवासः
 • 424. भावाज्ञानप्रकाशिका शिवरामः
 • 425. भावाज्ञानप्रकाशिका नृसिम्हाश्रमी
 • 426. भिक्ष्वष्टकम् सच्चिदानन्दस्वामी
 • 427. भेदतमोमार्ताण्डशतकम् रामचन्द्रेन्द्रः
 • 428. मतत्रितयसर्वस्वम् वेङ्कटेशशास्त्री
 • 429. मनीषापञ्चकम् शङ्कराचार्यः
 • 430. मनीषापञ्चकतात्पर्यदीपिका सदाशिवब्रह्म
 • 431. मनीषापञ्चकव्याख्या सदाशिवब्रह्मशिष्यः
 • 432. मनीषापञ्चकव्याख्या शिवयोगीन्द्रशिष्यः
 • 433. मनीषापञ्चकमधुमञ्जरी गोपालबालयतिः
 • 434. मनीषापञ्चकव्याख्या मधुमञ्जरी नृहिम्हाश्रमी
 • 435. मनीषापञ्चकव्याख्या पञ्चरत्नविवृतिः वासुदेवेन्द्रः
 • 436. मनीषापञ्चकव्याख्या विमलबुधाकरः
 • 437. मनोनियमनम् सदाशिवब्रह्म
 • 438. महावाक्यनिरूपणप्रक्रिया सुब्रह्मण्यमणेरीकरः
 • 439. महावाक्यार्थमञ्चरी महेश्वरानन्दः
 • 440. महावाक्यर्थमञ्जरीव्याख्या परिमलः महेश्वरानन्दः
 • 441. महावाक्यप्रकरणम् विज्ञानेश्वरः
 • 442. महावाक्यादर्शः जयरामः
 • 443. महावाक्यार्थदर्पणम् कृष्णानन्दभारती
 • 444. महावाक्यरत्नाुवलिः रामचन्द्रेन्द्रः
 • 445. महावाक्यरत्नावली प्रभा रामचन्द्रेन्द्रः
 • 446. महावाक्यरत्नावली प्रभा त्रिलोकीनाथमिश्रः
 • 447. महावाक्यरत्नावलीप्रभालोचनम् उपनिषद्ब्रह्मेन्द्रः
 • 448. महावाक्यरत्नावलीव्याख्या देवकीनन्दनः
 • 449. महावाक्यविवरणम् विद्यारण्यः
 • 450. महावाक्यवृत्तिदीपः अद्वैतयोगी
 • 451. महावाक्यरत्नावली किरणावलिः उपनिषद्व्रह्मेन्द्रः
 • 452. महावाक्यरत्नावलीविवरणम् उपनिषद्ब्रह्मेन्द्रः
 • 453. महावाक्यार्थमञ्जरी अच्युतशर्मा
 • 454. मानदीपिका बालब्रह्मानन्दः
 • 455. मानदीपिकास्मृतिसारसंग्रहः बालब्रह्मानन्दः
 • 456. मानमाला अच्युतकृष्णानन्दः
 • 457. मानमालाविवरणम् रामानन्दभिक्षुः
 • 458. मानसोल्लासः सुरोेश्वराचार्यः
 • 459. मनसोल्लासवृत्तान्तविलासः रामतीर्थः
 • 460. मायापञ्चकम् शङ्कराचार्यः
 • 461. मिथ्यापवादविध्वंसनम् चन्द्रशेखरसूरिः
 • 462. मुक्तिपरिणयनाटकम् सुन्दरदेवः
 • 463. मुक्तिस्वयंवरनाटकम् शेषाश्रपपण्डितः
 • 464. मुक्तोपदेशः हरिभास्करः
 • 465. मूलाविद्यानिरासः सुब्रह्मण्यशर्मा
 • 466. मोक्षधर्मदीपिका नन्दनार्यः
 • 467. मोक्षनिर्णयः सुरेश्वराचार्यः
 • 468. मोक्षसिद्धिः कृष्णगिरिः
 • 469. मोक्षोपायः अभिनन्दः
 • 470. लघुवाक्यवृत्तिप्रकरणम् शङ्कराचार्यः
 • 471. लघुवाक्यवृत्ति प्रकाशिका रामानन्दसरस्वती
 • 472. लघुवार्तिकम् उत्तमश्लोकः
 • 473. लघुवार्तिकव्याख्या- न्यायसुधा उत्तमश्लोकः
 • 474. लघुवासुदेवमननम् वासुदेवेन्द्रः
 • 475. लिङ्गभङ्गमुक्तिशतकम् उपनिषद्ब्रह्म
 • 476. वाक्यप्रकरणम् अवधूतशिवयोगी
 • 477. वाक्यवृत्तिः शङ्कराचार्यः
 • 478. वाक्यवृत्तिव्याख्या आनन्दगिरिः
 • 479. वाक्यसुधाव्याख्या विश्वेश्वरपण्डितः
 • 480. वाक्यसुधाव्याख्या भीमदासभूपालः
 • 481. वाक्यसुधाटीका रामचन्द्रयतिः
 • 482. वाक्यसुधाव्याख्या विश्वेश्वरः
 • 483. वाक्यामृतम् विश्वेश्वरः
 • 484. वाक्यार्थदर्पणम् रामतीर्थः
 • 485. वाक्यार्थप्रकाशिका विश्वनाथः
 • 486. वाचारम्भणप्रकरणम् नृसिम्हाश्रमी
 • 487. वासुदेवमननम् वासुदेवपरमहंसः
 • 488. वासुदेवमननसंग्रहसारः वासुदेवशिष्यः
 • 489. विज्ञानदीपिका पद्मपादः
 • 490. विज्ञाननौका (स्वरूपानुसन्धानम्) शङ्कराचार्यः
 • 491. विज्ञाननौका पदव्याख्या श्रीकुदः
 • 492. विज्ञानामृतम् विज्ञानयतिः
 • 493. विद्वदनुभवः शङ्करानन्दसरस्वती
 • 494. विद्वन्मोदतरङ्गिणी चिरञ्जीविभट्टाचार्यः
 • 495. विदेहमुक्तिप्रकरणम् रामचन्द्रेन्द्रः
 • 496. विद्यापरिणयनाटकम् आनन्दरायमखी
 • 497. विद्याप्राकाशः (उपनिषत्कारिकाः) विद्यारण्यः
 • 498. बिभ्रमविवेकः मण्डनमिश्रः
 • 499. विवेकचूडामणिः शङ्कराचार्यः
 • 500. विवेकचूडामणिः वासुदेवेन्द्रः
 • 501. विवेकमञ्जरी हस्तामलकः
 • 502. विवेकमञ्जरीव्याख्या आनन्दप्रकाशः
 • 503. विवेकमञ्जरीभाष्यम् हस्तामलकीयभाष्यम् शङ्कराचार्यः
 • 504. विवेकमञ्जरीव्याख्या हस्तमलकीयव्याख्या स्वयम्प्रकाशमुनिः
 • 505. विवेकमार्ताण्डः विश्वरूपदेवः
 • 506. विवेकमुकुरः नृसिम्हसरस्वती
 • 507. विवेकसारः वासुदेवशिष्यः
 • 508. विवेकसिन्धुपरमार्थबोधः मुकुन्दमुनिः
 • 509. विवेकामृतम् गोपालः
 • 510. वृत्तिदीपिका कृष्णभट्टः
 • 511. वेदान्तकतकः नीलकण्ठतीर्थः
 • 512. वेदान्तकौमुदी रामाद्वयः
 • 513. वेदान्तकौमुदी व्याख्या रामाद्वयः
 • 514. वेदान्तकल्पलतिका मधुसूदनसरस्वती
 • 515. वेदान्तडिण्डिमः नृसिम्हसरस्वती
 • 516. वेदान्ततत्वसारः विद्येन्द्रसरस्वती
 • 517. वेदान्ततत्वोदयः नित्यानन्दः
 • 518. वेदान्ततात्पर्यनिवेदनम् गोविन्दभट्टः
 • 519. वेदान्ततात्पर्यनिवेदनव्याख्या मुकुन्दः
 • 520. वेदान्तार्थविभावना मुकुन्दः
 • 521. वेदान्तार्थविभावना नारायणतीर्थः
 • 522. वेदान्तवादार्थः कृष्णानन्दः
 • 523. वेदान्ततात्पर्यविचारः हरियशोमिश्रः
 • 524. वेदान्तदीपिका वासुदेवशिष्यः
 • 525. वेदान्तदीपिका चोक्कनाथदीक्षितः
 • 526. वेदान्तनामरत्नसहस्रव्याख्या परमशिवेन्द्रः
 • 527. वेदान्तन्यायसंग्रहः (अद्वैतचिन्तामणिः) सुन्दरेशः
 • 528. वेदान्तपरिभाषा ब्रह्मेन्द्रसरस्वती
 • 529. वेदान्तपरिभाषा काशीनाथशास्त्री
 • 530. वेदान्तपरिभाषा धर्मराजध्वरिः
 • 531. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या प्रकाशिका पेद्दादीक्षितः
 • 532. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या प्रकाशिका अनन्तकृष्णशास्त्री
 • 533. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या शिखामणिः रामकृष्णदीक्षितः
 • 534. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या अर्थदीपिका शिवदत्तः
 • 535. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या भूषणम् नारायणविद्वान्
 • 536. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या अर्थदीपिका धनपतिसूरिः
 • 537. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या अर्थदीपिका जीवानन्दविद्यासागरः
 • 538. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या तत्वबोधिनी वेदाद्रिसूरिः
 • 539. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या आशुबोधिनी कृष्णनाथः
 • 540. वेदान्तपरिभाषाव्याख्या मणिप्रभा अमरदासः
 • 541. वेदान्तपरिभाषासङ्ग्रहः रामवर्मा
 • 542. वेदान्तप्रकरणम् वासुदेवयतिः
 • 543. वेदान्तमञ्जरी अद्वैतेन्द्रसरस्वती
 • 544. वेदान्तमननम् रामचन्द्रेन्द्रशिष्य़ः
 • 545. वेदान्तरत्नमाला देवनारायणः
 • 546. वेदान्तरहस्यम् वेदान्तवागीशभट्टः
 • 547. वेदान्तलहरी सच्चिदानन्दस्वामी
 • 548. वेदान्तवार्तिकम् योगस्फुरणानुभवः
 • 549. वेदान्तवादसंग्रहः त्यागराजशास्त्री
 • 550. वेदान्तसप्तशती विश्वानुभवः
 • 551. वेदान्तसारः शङ्कराचार्यः
 • 552. वेदान्तसारसङ्ग्रहः अद्वयानन्दः
 • 553. वेदान्तसारसङ्ग्रहः शिवरामभट्टः
 • 554. वेदान्तसारसङ्ग्रहव्याख्या आत्मबोधामृतम् शिवरामभट्टः
 • 555. वेदान्तसारसङ्ग्रहप्रकरणम् सीतारामः
 • 556. वेदान्तसारपञ्चीकरणम् कैवल्याश्रमी
 • 557. वेदान्तसारसद्रत्नावलिः जगज्जीवनः
 • 558. वेदान्तसारसङ्ग्रह मननम् चिद्धनभारती
 • 559. वेदान्तसारः सदानन्दसरस्वती
 • 560. वेदान्तसारव्याख्या बालबोधिनी आपदेवः
 • 561. वेदान्तसारव्याख्या सुबोधिनी नृसिंहसरस्वती
 • 562. वेदान्तसारव्याख्या विद्वन्मनोरञ्जिनी रामतीर्थः
 • 563. वेदान्तसारव्याख्या ब्रह्मबोधिनी रामचन्द्रानन्दः
 • 564. वेदान्तसारव्याख्या भावबोधिनी रामशरणशास्त्री
 • 565. वेदान्तसारसर्वस्वम् माधवसरस्वती
 • 566. वेदान्तसारसङ्ग्रहः पापयाराध्यः
 • 567. वेदान्तसारवार्तिक राजसङ्ग्रहः सुरेश्वराचार्यः
 • 568. वेदान्तसिद्धान्तकारिकामञ्जरी चित्सुखाचार्यः
 • 569. वेदान्तसिद्धान्तकल्पवल्ली सदाशिवब्रह्म
 • 570. वेदान्तसिद्धान्तकल्पवल्ली व्याख्या केसरावली सदाशिवब्रह्म
 • 571. वेदान्तसिद्धान्तचन्द्रिका रामानन्दसरस्वती
 • 572. वेदान्तसिद्धान्तचूडामणिः शिवरामानन्दशिष्यः
 • 573. वेदान्तसिद्धान्तनिःश्रेणिः विट्टलबुधाकरः
 • 574. वेदान्तसिद्धान्तरत्नमाला विश्वनाथः
 • 575. वेदान्तसिद्धान्तरहस्यम् रामचन्द्रः
 • 576. वेदान्तसिद्धान्तरहस्यप्रकाशः कल्याणरामः
 • 577. वेदान्तसिद्धान्तसारः उमामहेश्वरः
 • 578. वेदान्तसिद्धान्त सारसग्रङ्हः सदानन्दः
 • 579. वेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमञ्जरी गङ्गाधरेन्द्रः
 • 580. वेदान्तसिद्धान्तादर्शः मोहनलालः
 • 581. वेदान्तसङ्गग्रहः स्वयम्प्रकाशानन्दः
 • 582. वेदान्तसङ्ग्रहः अच्युताश्रमी
 • 583. वेदान्तसङ्ग्रहव्याख्या महादेवः
 • 584. वेदान्तसंज्ञाप्रकरणम् आदित्यपूर्णः
 • 585. वेदान्तहृदयम् वरदपण्डितः
 • 586. वेदान्तामृतम् गोपालानन्दः
 • 587. वेदान्तार्थनिरूपणम् श्रीवत्सशर्मा
 • 588. वेदान्तार्थविवेचन भाष्यम् मुकुन्दः
 • 589. वेदान्तार्थविभावना नागयणतीर्थः
 • 590. वेदान्तार्थसारसङ्ग्रहः सीतारामः
 • 591. वेदार्थतत्वनिर्णयः लिङ्गाध्वरी
 • 592. वैदिकसिद्धान्तसङ्ग्रहः सुखचिद्रूपभारती
 • 593. वैदिकसिद्धान्तसङ्गग्रहः नृसिम्हाश्रमी
 • 594. वैराग्यतरङ्गम् श्रीनाथः
 • 595. वैराग्यपञ्चकम् वासुदेवेन्द्रः
 • 596. व्यामोहविद्रावणम् रामसुब्रह्मण्यशास्त्री
 • 597. शतप्रश्नोत्तरी अयोध्याप्रसादः
 • 598. शतश्लोकी शङ्कराचार्यः
 • 599. शतश्लोकी ईश्वरतीर्थः
 • 600. शाब्दनिर्णयः प्रकाशात्मा
 • 601. शाब्दनिर्णयव्याख्या आनन्दबोधः
 • 602. शारीरक संक्षेपविवृत्तिः महादेवसरस्वती
 • 603. शारीरक भाष्यवार्तिकम् दिव्यसिम्हमिश्रः
 • 604. शारीरकव्याख्याप्रस्थानानि गुरुस्वामिशास्त्री
 • 605. शास्त्रसिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः वासुदेवब्रह्मेन्द्रः
 • 606. शास्त्राकूतप्रकाशः कृष्णानन्दसरस्वती
 • 607. शास्त्रारम्भः राजचूडामणिदीक्षितः
 • 608. शास्त्रारम्भसमर्थनम् त्र्यम्बकभट्टः
 • 609. शुकाष्टकम् शुकाचार्यः
 • 610. शुकाष्टकाव्याख्या गङ्गाधरेन्द्रः
 • 611. श्रुतिमतप्रकाशः त्र्यम्बकभट्टः
 • 612. श्रुतिसारः पूर्णप्रकाशः
 • 613. श्रुतिसारसमुच्चयः पूर्णानन्दः
 • 614. श्रुतिसारसमुच्चयः ब्रह्मनिराकारयोगी
 • 615. श्रुतिसारसमुद्धरणम् तोटकाचार्यः
 • 616. श्रुतिसारसमुद्धरणव्याख्या 'तत्वदीपिका' सच्चिदानन्दः
 • 617. श्रुतिसारसमुद्धरण व्याख्या पूर्णात्मकृष्णः
 • 618. श्रुतिसारोद्धारः परमहंसः
 • 619. श्रुतिस्मृतिसारसंग्रहः बालबह्मानन्दः
 • 620. श्लोकत्रयम् रामचन्द्रेन्द्रः
 • 621. श्रौताखण्डार्थसिद्धिः रामानन्दसरस्वती
 • 622. षट्त्रिंशदद्वैततत्वमालिका आदिनारायणः
 • 623. षट्पदी शङ्कराचार्यः
 • 624. षट्पदीव्याख्या कविसरोजभिक्षुः
 • 625. षट्पदीव्याख्या वैकुण्ठशिष्यः
 • 626. षट्पदीव्याख्या मञ्जरी शङ्करानन्दतीर्थः
 • 627. सच्चिदनुभवप्रकाशिका वासुदेवब्रह्म
 • 628. सत्सुखानुभवः इच्छारामस्वामी
 • 629. सत्तासाम्यविवेकः रामचन्द्रबुधः
 • 630. सदाचारप्रकरणम् शङ्कराचार्यः
 • 631. सदाचारप्रकरणव्याख्या शुद्धधर्मपद्धतिः अच्युतशर्मा
 • 632. सद्विद्याविलासः त्यागराजशास्त्री
 • 633. सप्तदशप्रकरणम् महेश्वरानन्दः
 • 634. समन्वयसाम्राज्यसमर्थनम् हरिहरानन्दसरस्वती
 • 635. समाधिप्रकिया अनन्तराममुनिः
 • 636. सर्वसिद्धान्तसङग्रहः बोधनिधिः
 • 637. सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रहदीपिका विट्ठलबुधाकरः
 • 638. सिद्धान्तचन्द्रिका रामभद्रानन्दः
 • 639. सिद्धान्तचन्द्रिकाव्याख्या उद्गारः गङ्गाधरेन्द्रः
 • 640. सिद्धान्ततत्वम् अनन्तदेवः
 • 641. सिद्धान्ततत्वव्याख्या समप्रदायनिरूपणम् अनन्तदेवः
 • 642.सिद्धान्तदीपः हयग्रीवाश्रमी
 • 643. सिद्धान्तदीपिका भवानीशङ्करः
 • 644. सिद्धान्तपञ्जरम् विनायकः
 • 645. सिद्धान्तपरिभाषानिरूक्तिः श्रीनिवासः
 • 646. सिद्धान्तमुक्तावलिः प्रकाशानन्दः
 • 647. सिद्धान्तमुक्तावलीव्याख्या सिद्धान्तदीपिका नानादीक्षितः
 • 648. सिद्धान्तरत्नम् बलदेवविद्यामूषणः
 • 649. सिद्धान्तरत्नमाला श्रीवत्सलाञ्च्छनशर्मा
 • 650. सिद्धान्तलेशसङग्रहः अप्पय्यदीक्षितः
 • 651. सिद्धान्तलेशसङग्रहव्याख्या-कृष्णलङ्कारः अच्युतकृष्णानन्दः
 • 652. सिद्धान्तलेशसङ्ग्रह - सिद्धान्तकौमुदी राघवानन्दः
 • 653. सिद्धान्तलेशसङ्ग्रह सिद्धान्तसूक्तिमञ्जरी रामचन्द्रपूज्यपादः
 • 654. सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहव्याख्या विश्वनाथः
 • 655. सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहसारः वासुदेवब्रह्म
 • 656. सिद्धान्तश्लोकत्रयम् रामचन्द्रेन्द्रः
 • 657. सिद्धान्तसर्वस्वम् लक्ष्मणपण्डितः
 • 658. सिद्धान्तसङ्ग्रहः रामः
 • 659. सिद्धान्तसङ्ग्रहः रुचिकरः
 • 660. सिद्धान्तामृतम् व्यङ्कटनाथः
 • 661. सुज्ञानविंशतिः मुकुन्दः
 • 662. सोपाधिकब्रह्मविद्यादर्पणम् स्वयम्प्रकाशब्रह्मानन्दः
 • 663. सर्ववेदान्ततात्पर्यसारसङ्ग्रहः सुन्दररामशास्त्री
 • 664. सर्ववेदान्तसङ्ग्रहः सच्चिदानन्दस्वामी
 • 665. सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः शङ्कराचार्यः
 • 666. सर्वसिद्धान्तसंग्रहव्याख्या शेषगोविन्दः
 • 667. स्वप्नोदितम् सदासिवब्रह्म
 • 668. स्वरूपदर्शनसिद्धाञ्जनम् रामब्रह्मेन्द्रः
 • 669. स्वरूपब्रह्मभावना स्वयम्प्रकाशः
 • 670. स्वरूपविमर्शिनी सव्याख्या चिदानन्दस्वामी
 • 671. स्वरूपानुभवः पद्मपादः
 • 672. स्वरूपानुसन्धानम् गौरीशङ्कर ओझा
 • 673. स्वरूपानुसन्धानम् (विज्ञाननौका) शङ्कराचार्यः
 • 674. स्वरूपविवरणम् आनन्दगिरिः
 • 675. स्वात्मनिरूपणम् शङ्कराचार्यः
 • 676. स्वात्मनिरूपणव्याख्या सच्चिदानन्दस्वामी
 • 677. स्वात्मप्रकाशकम् सदानन्दः
 • 678. स्वात्मयोगप्रदीपः अमरानन्दः
 • 679. स्वात्मयोगप्रदीप प्रबोधिनी अमरानन्दः
 • 680. स्वात्मस्फूर्तिविलासः त्यागराजदीक्षितः
 • 681. स्वात्मस्फूर्तिविलासः व्याख्या त्यागराजशास्त्री
 • 682. स्वात्मादर्शः शिवानन्देन्द्रः
 • 683. स्वात्मानन्दचन्द्रिका स्वानन्दयोगी
 • 684. स्वात्मानन्दस्तोत्रम् विमलब्रह्म
 • 685. स्वानुभवतरङ्गम् अद्वैतेन्द्रः
 • 686. स्वानुभवविवेकसारमननम् शिवरामयतिः
 • 687. स्वानुभवादर्शः माधवाश्रमः
 • 688. स्वानुभवादर्श-अर्थप्रकाशिका माधवाश्रमः
 • 689. स्वात्मानुभूतिमणिदर्पणः वेङ्कटेशशास्त्री
 • 690. स्वानुभूतिप्रकाशः सदाशिवब्रह्म
 • 691. स्वानुभूतिविलासः कृष्णानन्दसरस्वती
 • 692. स्वाराज्यसिद्धिः गङ्गाधरेन्द्रः
 • 693. स्वाराज्यसिद्धि कैवल्यकल्पद्रुमः गङ्गाधरेन्द्रः
 • 694. स्वाराज्यसिद्धि कैवल्यकल्पद्रुम-परिमलः कृष्णशास्त्री
 • 695. स्वाराज्यसिद्धिव्याख्या भास्करानन्दः
 • 696. संक्षेपशारीरकम् सर्वज्ञात्मा
 • 697. संक्षेपशारीरकव्याख्या सुबोधिनी अग्निचित्पुरुषोत्तमः
 • 698. संक्षेपशारीरक तत्वबोधिनी नृसिम्हाश्रमी
 • 699. संक्षेपशारीरक विद्यामृतवर्षिणी राघवानन्दः
 • 700. संक्षेपशारीरक अन्वयार्थप्रकाशिका रामतीर्थः
 • 701. संक्षेपशारीरक सिद्धान्तदीपः विश्ववेदः
 • 702. संक्षेपशारीरक सम्बन्धोक्तिः वेदानन्दः
 • 703. संक्षेपशारीरकव्याख्या प्रत्यग्विष्णुः
 • 704. संक्षेपशारीरकसारसङ्ग्रहः मधुसूदनसरस्वती
 • 705. हरिहराद्वैतभूषणम् बोधेन्द्रसरस्वती